Grasland scheuren in maart

Gescheurde graslandpercelen
Grasland scheuren nabij Wageningen
Detectie grasland scheuren

Met het mooie weer in maart zijn ook de boeren weer actief geworden op hun grond. Op de graslandpercelen is, naast een sporadische maaisnede, een flink aantal percelen gescheurd (foto) om opnieuw in te zaaien of om te zetten in bouwland.

Op basis van satellietbeelden uit de Groenmonitor.nl is het mogelijk om dit waar te nemen en te kwantificeren. Middels de NDVI groenindex is het mogelijk groene biomassa te kwantificeren. Als op de eerste satellietbeelden in maart een graslandperceel een hoge NDVI groenindex waarde heeft (en er dus een complete grasbedekking is) en ditzelfde perceel aan het eind van maart een lage waarde heeft (van kale bodem) kunnen we dit vertalen als grasscheuren. De resultaten laten zien dat op 4114 graslandpercelen het gras is gescheurd; dit omvat een areaal van 11,181 ha (1,1% van het totale grasland areaal 1,013,405 ha).

De gescheurde percelen zijn als rode punten weergegeven op de kaart van Nederland. De regionale spreiding laat zien dat de grondsoort invloed heeft op het grasland scheuren. Op zandbedrijven is graslandvernieuwing een vast onderdeel van de bedrijfsvoering. Met name de drogere graslanden moeten regelmatig (ongeveer één keer per vijf jaar) worden vernieuwd om de grasmat voldoende productief te houden. Op zand- en löss grond is 1,9% (8083 ha) van het gehele grasareaal (430,986 ha) gescheurd. Op klei- en veengrond is dat 0,5 % (3098 ha) van het gehele grasareaal (582,419 ha).

Grasland scheuren is een van de grasland markers van onze grasland monitoring service. Meer informatie is te verkrijgen via het contactformulier.